Capítol 1r. Denominació, finalitats i domicili

 

Article 1r

Amb la denominació CONSULTORS ACÚSTICS DE CATALUNYA, es constitueix a BARCELONA l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, i els seus estatuts.

L’associació tindrà una duració indefinida.

 

Article 2n

Els objectius de l’associació són:

2.1. Mantenir i, a ser possible, vetllar els estàndards de conducta i competència dels consultors acústics.

2.2. Representar i donar a conèixer els punts de vista dels seus socis en relació als assumptes relacionats o que afectin als seus interessos.

2.3. Promoure l’aprenentatge i la divulgació del coneixement en matèria de control del soroll i d’altres àrees relacionades.

2.4. Informar a la societat de l’existència dels consultors acústics i dels serveis que aquests proporcionen.

2.5. Proporcionar els seus membres un fòrum de discussió i d’intercanvi d’informació d’assumptes d’interès comú.

2.6. Cooperar amb representats d’altres associacions en assumptes d’interès mutu.

2.7. Fer qualsevol altra cosa, considerada puntualment per l’Associació o la seva Assemblea, conseqüent amb aquests objectius.

2.8.  Denunciar les irregularitats que detectin els associats degudes a la intrusió i a les males pràctiques professionals, sempre que puguin suposar un perjudici directe o indirecte a l’exercici de la professió segons el Codi Ètic de l’Associació.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

 

Article 3r

El domicili de l’associació s’estableix a la seu social i fiscal de Querol & Colomer Consultors Acústics S.L., i radica a la Rambla d’Ègara , núm. 116, 1er 2a de la localitat de Terrassa amb CP 08221. L’àmbit d’actuació de l’associació se circumscriu a Catalunya.

 

Capítol 2n. El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

 

Article 4t

4.1. Poden formar part de l’associació, i amb les següents categories d’associat:

 1. Membre: Persona física o jurídica que ofereixi serveis de consultoria relacionats amb acústica, vibracions i/o control del soroll, sense interessos econòmics significatius relacionats amb cap producte acústic.
 2. Membre associat: Persona física o jurídica, recentment establert, que ofereixi serveis de consultoria relacionats amb acústica, vibracions i/o control del soroll, sense interessos econòmics significatius relacionats amb cap producte acústic.
 3. Membre honorari: individu elegit per l’Assemblea de l’Associació degut a la seva experiència individual, el seu status o als serveis oferts a l’Associació.

 

 1. Membre afiliat: persona física que treballa en el sector de l’acústica en una empresa i que no compleix les condicions per ser membre (perquè o no són consultors, o bé perquè a part de consultors són també fabricants, distribuïdors, laboratoris, administració…) però que comparteix els objectius i està interessat en activitats de l’Associació.

                                                 

4.2. Les condicions per a ser soci són:

 1. Les peticions per pertànyer a la classe de Membre Afiliat o de Membre Associat s'hauran de presentar de manera escrita i hauran de complir els requeriments que l’Assemblea vagi demanant a través dels Reglaments Interns.
 2. Cap persona ni empresa podrà ser membre de l'Associació fins que hagi estat acceptada i hagi abonat la corresponent quota/entrada fixada per l’Assemblea.

 

4.3. Les condicions per a ser classificat en les diferents modalitats de soci són:

a) Condicions per a la classificació de Membre:

 1. Els aspirants a la categoria de Membre han d’aportar evidències de la seva competència tècnica i professional segons l’estipulat i publicat per la Junta Directiva.
 2. Els aspirants han de demostrar i els Membres han de mantenir nivells satisfactoris de servei i del personal en plantilla.
 3. Els Membres han de ser persones físiques o jurídiques  acceptades per la Junta Directiva.
 4. Els Membres han de tenir un interès específic en matèria de soroll, i han de proporcionar una adequada continuïtat en serveis de consultoria acústica.
 5. Els Membres han d’estar coberts per una assegurança professional i civil del valor mínim establert per la Junta Directiva.
 6. Els Membres han de comprometre’s amb la Junta Directiva a que els serveis que proporcionin no estaran influenciats per interessos econòmics en productes comercials i que, donat el cas, aquests interessos es donarien a conèixer abans del contracte amb el client (i en la sol·licitud d’ingrés a l’Associació).
 7. Els Membres han de fer saber a la Junta Directiva qualsevol canvi significatiu en la seva organització o en el servei que proporcionen i anualment se’ls demanarà si continuen complint les condicions d’ingrés.

 

b) Condicions per a la classificació de Membre Associat:

 1. Els Membres Associats han de comprometre’s amb la Junta Directiva a que reuneixen les condicions de membre [clàusules (b)(i)-(vii)] en tots els aspectes excepte aquells que no poden satisfer completament degut a la seva falta d’experiència professional en matèria de consultoria acústica, de control del soroll, i de vibracions.
 2. Els Membres Associats hauran de sol·licitar el seu pas a Membre transcorreguts els tres primers anys o donar-se de baixa passat aquest període.
 3. Els Membres Associats tindran les mateixes atribucions que els Membres, amb l'excepció que no tindran dret a pertànyer a la Junta Directiva.

 

c) Condicions per a ser Membre Honorari:

 1. Només pot atorgar-se la categoria de Membre Honorari a persones que tinguin el recolzament unànime de la Junta Directiva, així com l'aprovació de la majoria de l’Assemblea General.
 2. Els Membres Honoraris tindran les mateixes atribucions que els Membres, amb l'excepció que no tindran dret a pertànyer a la Junta Directiva i no hauran d'abonar les quotes d'associat.

 

d) Condicions per a ser Membre Afiliat:

 1. Els Membres només poden ser persones físiques acceptades per la Junta Directiva.
 2. El membre associat no té els drets dels membres anteriors a excepció de:
 • Ser informats dels cursos i activitats de l’Associació.
 • Ser informats de les novetats del sector.
 • Poder treballar en els comissions de treball que l’Associació cregui oportú.
 • Gaudir d’avantatges, com descomptes en el preu de cursos i altres activitats que, per acord de l’Associació, es creguin oportuns.

 

 

Article 5è

5.1. Els drets dels membres de l’associació són:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir al govern i les gestions, als serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels estatuts.

 

Article 6è

6.1. Els deures dels membre de l’Associació són:

 1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries, al Codi Ètic i al Reglament Intern que regularà la qualitat en l’exercici de la professió i competència professional dels Membres.
 2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes i/o procediments que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
 3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
 4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’Associació.

 

Article 7è

7.1. Les causes de baixa a l’associació són:

 1. El Membre o Membre Associat presenta una carta de renúncia a la Secretaria de l'Associació, amb un termini de tres mesos d'antelació a la data efectiva de renúncia.
 2. Si el pagament de les quotes s’endarrereix més de tres mesos des de la data de reclamació del tresorer.
 3. La Junta Directiva així ho estima per incompliment dels estatuts, del Codi Ètic o del Reglament Intern. En el reglament tècnic es detallarà el procediment, competències i terminis d’aquest procés.
 4. En el cas del traspassament del Membre de l'Associació, o per la declaració d'insolvència de l'empresa Membre de l'Associació.
 5. La desvinculació de l'Associació, sigui pel motiu que sigui, no dóna dret al reemborsament de cap quota ni entrada pagada.
 6. El Membre Associat automàticament deixa de ser-ho el darrer dia del període de subscripció triennal.

 

 

Capítol 3r. L’Assemblea General

 

Article 8è

8.1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus Membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

8.2. Els Membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.

8.3. Tots els Membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

 

Article 9è

9.1. L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts de l’associació, a excepció dels objectius d’aquesta que es mantindran inalterables des de la seva constitució.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.
 5. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l’Associació.
 7. Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
 8. Dissoldre i liquidar l’Associació.
 9. Aprovar el Codi Ètic i els Reglaments Interns de l’Associació proposats per la Junta Directiva.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 10è

10.1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l’any dins del segon trimestre i quart trimestre.

10.2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de Membres de l’Associació que representi, pel cap baix, un trenta per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

 

Article 11è

11.1. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de 30 dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els Membres. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.

11.2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’Associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

11.3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social i s’hauran d’adreçar individualment a cadascun d’aquests.

 

Article 12è

12.1. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la meitat més un dels socis presents o representats.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.

 

Article 13è

13.1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada Membre de l’Associació.  Cada Membre designarà al seu representant i el seu representant adjunt, a l’Assemblea. En el cas d’un exercent individual, aquest Membre s’haurà de representar a ell mateix. El representant ha de tenir poders per prendre decisions en nom de l’organització Membre a qui representa, i el nom de cada representant serà transmès per escrit al Secretari, a l’inici de cada exercici.

13.2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents.

13.3. Per adoptar acords sobre el cessament d’un Membre de la Junta Directiva, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació o la constitució d’una federació amb associacions similars, caldrà un nombre de vots equivalent a dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents i representats.

 

 

Capítol 4t. La Junta Directiva

 

Article 14è

14.1. Regirà, administrarà i representarà l’associació la Junta Directiva, que estarà formada per:

 1. el/la president/a.
 2. el/la secretari/a.
 3. el/la tresorer/a.

14.2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.

14.3. L’exercici del càrrec serà no remunerat.

 

Article 15è

15.1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys.

15.2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

 1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 3. Baixa com a Membre de l’Associació.
 4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13è, punt 3r dels estatuts.

 

Article 16è

16.1. La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assembla General, d’acord amb les Normes, Reglaments i Codis en el procedir dels Membres que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Té la potestat de proposar i esmenar el Codi Ètic i els Reglaments que hauran de ser aprovats a les Assemblees Generals. Els Reglaments Interns també hauran d’incloure els detalls referents als requisits d’admissió de nous socis (sempre que no contravinguin allò establert en aquests estatuts). En el cas de que l’aprovació del Reglament Intern impliqui l’aplicació de criteris d’admissió més restrictius, els membres i membres associats disposaran d’un període de 12 mesos en els quals hauran d’aconseguir donar compliment als nous criteris. Aquests Reglaments Interns també inclouran els procediments per cursar l’expulsió per incompliment dels estatuts, del Codi Ètic o del Reglament Intern.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
 6. Convocar les Assembles Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 9. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
 10. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 11. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin realitzar.
 12. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 13. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 14. Subvencions o altres ajuts.
 15. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.
 16. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30è.
 17. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea General.
 18. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17è

17.1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no podrà ser inferior a una vegada al trimestre.

17.2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten dos dels membres que la componen.

 

Article 18è

18.1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

18.2. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o de les persones que el substitueixin serà sempre necessària.

18.3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19è

19.1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres.

19.2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 20è

20.1. Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent. Aquest llibre d’actes restarà a la disposició dels Membres.

 

 

Capítol 5è. El/la president/a i el/la vicepresident/a de l’associació

 

Article 21è

21.1. El/la president/a de l’Associació també serà el/la president/a de la Junta Directiva.

21.2. Són pròpies del president/a les funcions següents:

 1. La direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 1. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 3. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General i la Junta Directiva.

21.3. El/la president/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 

Capítol 6è. El tresorer i el secretari

 

Article 22è

22.1. El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 23è

23.1. El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de Membres.

 

Capítol 7è. Les comissions o grups de treball

 

Article 24è

24.1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l’Associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

 

 

Capítol 8è. El règim econòmic

 

Article 25è

25.1. Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 26è

26.1. Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

 1. Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, herències o llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 27è

27.1. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 28è

28.1. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

 

Article 29è

29.1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president i del tresorer. Per quantitats inferiors o iguals a 500€ (IVA INCLÒS) només farà falta una de les dues firmes; per quantitats superiors a 500€ (IVA INCLÒS) es necessitaran les dues firmes.

 

Capítol 9è. La dissolució

 

Article 31è

31.1. L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

 

Article 32è

32.1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

32.2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

32.3. Els Membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

32.4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General. Els Membres que hagin realitzat aportacions podran, en aquest cas, recuperar la seva aportació al patrimoni de l’Associació (excepte les quotes) en cas que se’n separin, sempre que no suposi una reducció del patrimoni que pugui afectar tercers.

32.5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

 

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de data de 04 d’octubre de 2015.

 

El/la secretari/ària                                        Vist i plau

                                                                     El/la president/a