Article 1r Ètica General

1.1 Un consultor acústic defensarà i millorarà en les seves actuacions la dignitat, posició i reputació de la professió. Un Membre servirà els millors interessos de cada Client dins dels límits d’Ètica, Legalitat i Comportament Professional.

Article 2n Relacions amb els Clients

Un Membre de l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya :

2.1. Actuarà, en qüestions professionals, com un representant fidedigne per a cada Client.

2.2. No revelarà, o no permetrà que sigui revelada, informació confidencial que faci referència a qualsevol Client, actual o antic, sense el consentiment d’aquest.

2.3. No acceptarà cap tipus de compensació (econòmica o d’altra manera) de més d’una part, pels mateixos serveis, si aquests pertanyen a la mateixa feina i sense el consentiment de totes les parts interessades.

2.4. Actuarà equitativament i de manera justa amb venedors i contractistes, i no acceptarà d’ells cap comissió, directament o indirectament.

2.5. Informarà al Client de qualsevol interès financer amb:

  1. Qualsevol venedor o contractista
  2. Qualsevol producte, invenció, màquina o equipament que sigui utilitzat en el servei que es realitza per aquest Client.

No permetrà que tal interès afecti decisions relatives als serveis professionals sol.licitats pel Client.

2.6. No podrà ser part o provenir d’una empresa potenciada des d’una segona empresa que tingui com a objectiu la distribució i/o comercialització de productes relacionats amb els serveis de consultoria que oferta. I que aquests serveis estiguin influenciats pels interessos econòmics d’aquesta segona empresa.

2.7. No falsificarà o tergiversarà les qualificacions professionals o experiència a un Client i l’informarà de les seves limitacions quan aquestes no siguin adequades pel servei sol·licitat.

 

Article 3r Relacions amb companys consultors

Un Membre de l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya :

3.1. No actuarà per perjudicar la reputació, perspectives professionals o oportunitats de negoci d’un altre consultor acústic. No podrà establir, o haver establert, cap vinculació amb caràcter d’exclusivitat amb cap altra: organització, entitat i/o associació, quan aquesta exclogui la possibilitat d’exercir en el mateix camp als altres companys consultors.

3.2. Els seus honoraris professionals seran els apropiats per garantir la seva solvència sense fonts addicionals d’ingressos als de l’exercici dels serveis de consultoria.

3.3 No suplantarà o substituirà deliberadament un altre consultor. Tampoc intervendrà, o intentarà intervenir, en els serveis  que han estat confiats a un altre consultor.

3.4. A indicació del Client, podrà revisar, o continuar, el treball d’un altre consultor que hagi treballat, pel mateix o un altre Client en el mateix projecte. Serà obligació del Membre realitzar tots els esforços raonables per assegurar que l’altre consultor hagi estat avisat de les instruccions rebudes pel Client, abans d’iniciar l’encàrrec.

 

Article 4t Relacions amb la societat

Un Membre de l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya :

4.1. Vetllarà per la seguretat, salut i benestar de la societat en l'exercici de les obligacions professionals.

4.2. S'esforçarà per estendre el coneixement i el reconeixement social de la professió i informar de la consecució dels objectius de l’Associació. S'oposarà a qualsevol declaració falsa, no fonamentada o exagerada que a aquests refereixi.

4.3. Vetllarà per dignificar els serveis que ofereixi i no falsejarà l'experiència o qualificació personal.

 

Article 5è  Publicitat

5.1. A efectes de la publicitat relacionada amb l’Associació, un Membre de l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya :

  1. Podrà publicitar-se, com a tal, però únicament de forma apropiada i digne d'una organització professional i sense incórrer en desqualificacions de la competència.
  2. Podrà incloure, i es recomana que ho faci, el logotip de l'Associació en tota publicitat d'empresa.
  3. Facilitarà una còpia o esborrany de la publicitat al President, per tal de què s'aprovi abans de ser utilitzada. Si el  President és el representant del Membre associat, serà aprovada pel Secretari o el Tresorer.
  4. Quan estigui involucrat en la publicitat d'un altre Membre podrà traslladar l'afer a la Junta per tal de què es pronunciï.
  5. Quan hagi obtingut l'aprovació del President per una proposta de publicitat es podrà recolzar en aquesta en cas de protesta d'un altre Membre.

5.2. Podrà distribuir catàlegs i altres articles que descriguin les activitats dels Membres, a excepció que s'incompleixin els articles d’aquest mateix Codi.

5.3. L'Associació, en representació dels associats, podrà publicitar els serveis corporatius dels Membres sempre que no ho indiquin expressament.