Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSULTORS ACÚSTICS
G64774946
C/ Pont Major, 105
17007 Girona
info@consultorsacustics.cat

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSULTORS ACÚSTICS tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

  • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
  • Compra/venda de material
  • Control i supervisió de l’eficiència i la qualitat de l’entitat
  • Coordinació d’activitats empresarials
  • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
  • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
  • Enviaments d’informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzin tractaments adequats al RGPD i la LOPDGDD
  • Formació
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
  • Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes adequats al RGPD de la pròpia plataforma
  • Informació procedent de Cookies
  • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
  • Donar-los un servei
  • Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
  • Realització d’enquestes de satisfacció.
  • Realitzar comandes
  • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
  • Recepció de la prestació d’un servei
  • Registre evolutiu dels treballs realitzats
  • Servei postvenda i fidelització
  • Presa d’imatges fotogràfiques i de vídeo.
  • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
  • Tramitació de pressupostos
  • Utilització de dades derivades de les activitats de l’associació

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades per un termini de . En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

  • Consentiment inequívoc
  • Execució d’un contracte
  • Consentiment inequívoc
  • Execució d’un contracte
  • Consentiment inequívoc
  • Execució d’un contracte

Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

  • A altres responsables del tractament
  • Administració tributària
  • Bancs i entitats financeres
  • Entitats de Consultoria/Auditoria
  • Entitats de formació
  • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
  • Gestoria/Assessoria
  • Manteniment de sistemes i emmagatzematge de dades
  • Seguretat social
  • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSULTORS ACÚSTICS estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSULTORS ACÚSTICS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Rambla d’Ègara 116, 1er 2a 08221 Terrassa (BCN) adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud. O a travès del correu electrònic info@consultorsacustics.cat

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.